Ligjeratat Rrjetat Kompjuterike


Këtu do të postohen ligjerata nga lënda rrjetat kompjuterike që ligjerohet në UBT.
Shkarkoni ligjeratat në formatin pdf

Hyrje në Rrjetat Kompjuterike

Objetkivat e këtij kapitulli janë:

 • Historiku i zhvillimit të rrjeteve kompjuterike
 • Rrjeta ARPANET dhe Interneti
 • Kompjuteri si komponent e rëndësishme e rrjetës
 • Njësitë fizike të Kompjuterit Personal
 • Komponentët softuerike të kompjuterit personal
 • Komponentët e rrjetave kompjuterike
 • Standardet e kabllove për rrjetat kompjuterike
 • Sistemet Numeriken për rrjetat kompjuterike dhe logjika e Bulit

Arkitektura e rrjetave Lokale LAN

Objetkivat e këtij kapitulli janë:

 • Topologjitë logjike dhe fizike të rrjetave lokale LAN
 • Standardet e rrjetave Ethernet
 • Llojet e rrjetave kompjuterike
 • Performanca e rrjetes dhe llogaritja e bandwidth-it

Modelet referuese OSI dhe TCPIP

Objetkivat e këtij kapitulli janë:

 •  Historiku i zhvillimit të modelit referues OSI
 • Shtatë Shtresa të modelit OSI
 • Enkapsulimi i të dhënave
 • Historiku i zhvillimit të modelit referues TCP/IP
 • Krahasimi në mest të modeleve referuese OSI dhe TCP/IP
 • Protokollet e katër shtresave të modelit TCP/IP
 • Veçorit e protokollit TCP dhe UDP
 • Shtresa e Internetit
 • Roli dhe funksioni i protokollit IP
 • Funksioni i protokollit ICMP
 • Funksioni i protokollit ARP
 • Shtresa e qasjes në rrjet

IP Adresimi dhe Subnetimi

Objetkivat e këtij kapitulli janë:

 • Adresimi me IPv4
 • Klasat e IP adresave
 • IP adresat publike dhe private
 • Procesi i subnetimit
 • Procesi i konveritimit të IP adresave nga numrat binar ne decimal
 • Zbatimi i operacionit DHE në rrjetat kompjuterike
 • Subnet Maska me Gjatësi Variable – VLSM,
 • CIDR – supernetimi
 • Përkthimi i IP adresave të rrjetit – NAT

Internet Protokoll versioni 6 – IPv6

Objetkivat e këtij kapitulli janë:

 • Historiku i zhvillimit të IPv6
 • Problemet e shfaqura me IPv4
 • Veçorit e protokollit IPv6
 • Struktura e hederit te IPv6 dhe krahasimi me hesderin e IPv4
 • Bazat e adresimit të IPv6
 • Tipet e adresave IPv6
 • Unicast
 • Multicast
 • Anycast

Komutimi në LAN – Suiçi

Objetkivat e këtij kapitulli janë:

 • Definimi i funksionimit të standardit ethernet IEEE 802.3
 • Të përshkruajmë procesin e komutimit në LAN
 • Të përshkruajmë komutimin simetrik dhe asimetrik
 • Të përshkruajmë rolin e Suiçit në LAN
 • Të përshkruajmë teknologjitë transmetuese të Suiçit
 • Të përshkruajmë rrjetat virtuale lokale VLAN
 • Të përshkruajmë konfigurimi dhe menaxhimi i fajllit konfigurues të Suiçit

Ruteri

Objetkivat e këtij kapitulli janë:

 • Të përshkruhen ngjashmëritë dhe dallimet në mes të ruterit dhe kompjuterit të zakonshëm
 • Të përshkruhen funksionet themelore të ruterit
 • Të përshkruhen komponentët kryesore të brendshme të ruterit
 • Të përshkruhen disa nga karakteristikat e sistemit operativ të ruterit
 • Të përshkruhen proceset në të cilat kalon ruteri gjatë startimit
 • Të bëhet lidhja e ruterit me kompjuterin nëpërmjet konzolës dhe portit ndihmës
 • Të përshkruhen karakteristikat themelore të ndërfaqeve të ruterit

Konfigurimi i Ruterit

Objetkivat e këtij kapitulli janë:

 • Vendosja e lidhjes në mes të ruterit dhe kompjuterit për të realizuar konfigurimin
 • Përshkrimi i niveleve të punës në ruter
 • Konfigurimi bazik i ruterit me ndihmën e nivelit konfigurues setup
 • Veçoritë e sistemit operativ IOS të ruterit
 • Konfigurimi i fjalëkalimeve dhe qasjes në ruter
 • Konfigurimi i ndërfaqeve të ruterit
 • Konfigurimi protokolleve të rrugëtimit
 • Konfigurimi i banderolave të mesazhit ditor dhe kyçjes
 • Ruajtja e fajllit konfigurues në memorien NVRAM dhe Server
 • Verifikimi i fajllit konfigurues të ruterit
 • Analiza dhe verifikimi tabelës së rrugëtimit

Bazat e Rrugëtimit

Objetkivat e këtij kapitulli janë:

 • Të njohim procesin e rrugëtimit dhe karakteristikat e tij
 • Të përshkruajmë procesin e caktimit të shtegut më të mire dhe procesin e komutimit të paketave në rrjetë
 • Të përshkruajm tabelat e rrugëtimit
 • T’i  qartësojmë vetitë e rrugëtimit dinamik
 • Të kuptojmë dallimin në mes të protokolleve të brendshëm (IGP) dhe të jashtëm (EGP)
 • Të përshkruajmë karakteristikat e algoritmeve të protokolleve të rrugëtimit Vektorë Distance dhe të Gjendjes së Linqeve si dhe  dallimet në mes tyre

Protokollet e rrugëtimit

Objektivat e këtij kapitulli janë:

•Historiku i zhvillimit të protokollit RIP
•Proceset dhe veçorit themelore të protokollit RIPv1
•Formatet e paketave të protokollit RIPv1 dhe RIPv2
•Disa veçori të RIPng dhe krahasimin e tij me RIPv2
•Sintaksat e komandave konfiguruese të protokollit RIPv1 dhe RIPv2
•Historiku dhe veçorit themelore të protokollit EIGRP
•Definimi I matrikut dhe mënyra e kalkulimit të tij nga ana e EIGRP-së
•Paketat e EIGRP-së
•Algoritmi DUAL
•Sintakasa e komandave konfiguruese të EIGRP-së
•Historiku u zhvillimit të protokollit OSPF
•Çështjet e adresuar nga OSPF
•Krahasimi në mes të OSPF dhe RIP
•Termonologjia e OSPF-së
•Llojet e paketave të OSPF
•Formati i pakëtit të OSPF
•Sintaksa e komandave për konfigurim të OSPF-së
Objektivat e këtij kapitulli janë:
•Rëndësia dhe funksioni i listave të kontrollit të qasjeve në rrjetë
•Përshkrimi i listave standarde të kontrollit të qasjes
•Përshkrimi i listave të zgjeruara të kontrollit të qasjes
•Përshkrimi i algoritmeve të listave standarde dhe të zgjeruara të kontrollit të qasjeve
•Përshkrimi i rregullave për vendosjen e listave të kontrollit të qasjeve në ndërfaqe të ruterit
•Konfigurimi dhe impelementimi i listave të kontrollit të qasjeve në ndërfaqe të ruterit
Fundi i ligjeratave

About selmanhaxhijaha
SELMAN HAXHIJAHA ka përfunduar studimet Bachelor dhe Master në Universitetin për Biznes dhe Teknologji (UBT) në Prishtinë. Specializimin për rrjetet kompjuterike e ka përfunduar në Universitetin e Anglisë Qendrore në Birmingham të Britanisë së Madhe. Është Instruktor i certifikuar i Akademisë Cisco i rrjeteve kompjuterike CCAI dhe Trajner i certifikuar i programeve Microsoft MCT. Me një përvojë prej me shumë se 10 vjet në fushën e Teknologjisë Informatike, Haxhijaha ka punuar në shumë projekte implementimi të rrjeteve kompjuterike dhe infrastrukturave të mëdha serverike në Kosovë, në Shqipëri dhe në Belgjikë. Aktualisht, ai është duke punuar si Ligjërues në Kolegjin UBT dhe si konsulent për kompani të ndryshme në Kosovë dhe në Belgjikë.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: